Ostra konkurencja, dynamiczny rozwój wymiany handlowej oraz nieustannie zmieniające się warunki gry rynkowej, rodzi konieczność podejmowania trafnych decyzji i szybkiej reakcji ze strony przedsiębiorstw. Chcąc sprostać tym wymaganiom każdy podmiot oprócz elastycznej reakcji na potrzeby rynku, musi także wydajnie gospodarować swoimi zasobami oraz sprawnie koordynować i kontrolować pracę swoich poszczególnych komórek organizacyjnych.

Sprawą kluczową staje się zatem sprawa komunikacji zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz przedsiębiorstwa oraz zdolność do generowania informacji strategicznych, niezbędnych w procesie podejmowania decyzji i efektywnego zarządzania.

Najlepszym sposobem osiągnięcia tego celu jest wdrożenie narzędzi, integrujących całą strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, który w pełni wykorzystuje możliwości jakie ze sobą niesie technika informacyjna.

Wdrożenie takich narzędzi IT musi uwzględniać rozwiązanie wszystkich istotnych problemów przedsiębiorstwa. Wymaga to przeprowadzenia prac projektowych tzw. analizy przedwdrożeniowej, poprzez wiele jednakowo ważnych faz, w których szczególną uwagę zwraca się na wszystkie składniki przedsiębiorstwa (ludzie, zasoby, procesy) w kontekście optymalnego wykorzystania narzędzi IT, które pozwolą na znacząca integrację jego struktury organizacyjnej i efektywnego wspomagania jej funkcjonowania.
Znaczenie wykorzystania narzędzi, powstałych w oparciu o technologie informacyjne doceniła, także Unia Europejska uruchamiając projekt „Usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Jako Beneficjenci tego projektu pragniemy zaoferować Państwu bezpłatną i kompleksową ofertę realizacji usług doradczych w zakresie przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej zrealizowanej pod kątem wykorzystania konkretnych narzędzi technologii informacyjnych lub ich bezpośredniego wskazania.

Standardowe prace badawczo-projektowe ujęte w analizie przedwdrożeniowej obejmują dwa etapy. Pierwszy etap skupiający się na dwóch obszarach obecnie funkcjonującej organizacji i dotychczas stosowanych narzędziach technologii informacyjnych. Drugi ukierunkowany na określenie i przygotowanie do implementacji rekomendowanych, konkretnych narzędzi technologii informacyjnych.